PROAPP ARGE YAZILIM A.Ş.

YAĞ KARTI AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Son Güncelleme : 11.11.2023

PROAPP ARGE YAZILIM A.Ş. (Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra "KVKK" olarak anılacaktır) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşbu Aydınlatma Metni, Yağ Kartı mobil uygulamasını-web sitesini (hepsi birlikte “Yağ Kartı” olarak anılacaktır.) kullanan ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir. Bu kapsamda Aydınlatma Metni’ne konu veri konusu kişi grubunu üye servis noktaları ve üye araç sahipleri oluşturmaktadır.

Üye Servis Noktası Oto sanayi sitelerindeki oto tamir haneleri yetkililerinin oluşturdukları üyelikler
Üye Araç Sahibi Araçlarına bakım yaptıran araç sahiplerinin oluşturdukları üyelikler

A- Veri Sorumlusunun Kimliği :

Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan bilgiler ve işbu kişisel verilerin işlenmesinde PROAPP ARGE YAZILIM A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Veri Sorumlusu PROAPP ARGE YAZILIM A.Ş.
Veri Sorumlusu Adresi Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak No : 33-6 Melikgazi / Kayseri
İletişim Kanalı info@proapp.com.tr

B- İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları :

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında, belirtilen hukuki sebeplere istinaden işlemekteyiz.

İşleme Amacı Hukiki Sebep
• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
KVKK m.5 (1): Açık rıza
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
KVKK m.5 (2) (c) : Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
KVKK m.5 (2) (ç) : Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
KVKK m.5 (2) (e) : Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

C- Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği :

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca gerekmesi ve talep edilmesi halinde açık rızanız aranmaksızın aktarılacaktır:

1. Yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.
2. Şirket operasyonel faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ile paylaşılacaktır.
3. Sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kişi, kurum, kuruluş ya da anlaşmalı firmalar ile,
4. Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar avukatlarımız ile,
5. Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla muhasebecimiz, yeminli mali müşavir, noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılacaktır.

D- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi :

Kişisel verileriniz, bu metnin (B) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak aşağıdaki yöntemlerle sözlü, yazılı, elektronik ortamda elde edilecektir:

• E-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi,
• Yağ Kartı üzerinden kişisel veri girişi yapılabilen alanların tarafınızca doldurulması,
• Sözleşme görüşmeleri kapsamında tarafımıza bilgilerin iletilmesi suretiyle kişisel verilerinizi toplamaktayız.

E- KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

• Kayseri/Melikgazi Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak No : 33-6 adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
• kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
• güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@proapp.com.tr adresine elektronik posta göndererek

F- Değişiklik ve Güncellemeler

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.